Privacy policy

TENNISVERENIGING OBDAM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het kader van het privacybeleid geven wij hierbij helder en transparant info over hoe wij omgaan met die gegevens. 
Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat brengt met zich mee dat we in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
  • verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waar ze voor worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • we hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is.
  • we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden.
  • wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij wijzen u daarop en respecteren deze.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u, over ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover en/of contact wilt hebben, dan kan dat via de contactgegevens op deze website.